1. Objecte.

1.1. Aquestes condicions legals regulen l'ús i les condicions d'accés del lloc web https://www.lionclean.es (d'ara endavant el “lloc”),pàgina web propietat de LIONCLEAN sota la denominació Lionflats Sl (en endavant “Companyia”), degudament registrada.

1.2. L'ús o l'accés a aquest lloc implica que vostè (en endavant “usuari”) reconeix haver llegit i comprès les presents condicions legals dús, i acorda complir-les totalment.

1.3. Si vostè com a usuari no està d'acord amb alguna de les condicions presents haurà de deixar d'accedir a aquest lloc.

2. Propietat del Lloc.

2.1. De conformitat amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol i la resta de legislació aplicable us informem que aquest lloc web https://www.lionclean.es és propietat de Lionflats Sl amb NIF número B65155715 sota la denominació comercial LIONCLEAN, degudament registrada.

2.2. Aquesta entitat té el seu domicili social al carrer Carrer de la Selva,18-20
08016 Barcelona

2.3. Podeu contactar amb LIONCLEAN al número de telèfon +34 930003201 oa l'adreça de correu electrònic comercial@lionflats.com

2.4. Llevat que s'estableixi expressament d'una altra manera, les comunicacions amb LIONCLEAN es podran realitzar mitjançant correu ordinari a l'adreça física indicada o mitjançant correu electrònic. La companyia es posarà en contacte amb l'usuari per correu electrònic, en la direcció que obri en el seu poder o li sigui facilitada sobre això.

3. Funcionament del lloc.

3.1. LIONCLEAN es reserva el dret a modificar, en qualsevol moment, unilateralment i sense necessitat de notificació prèvia als seus usuaris, els continguts, l'estructura, el funcionament o les condicions d'accés d'aquest lloc.

3.2. No obstant això, els usuaris del lloc són conscients i accepten que part de la informació continguda en ell podria ser incorrecta, estar incomplet o obsolet, o contenir errors tipogràfics. LIONCLEAN es reserva el dret d'actualitzar el contingut d'aquest lloc i no serà responsable de no actualitzar la informació.

3.3. Així mateix LIONCLEAN es reserva el dret a suspendre temporalment, sense necessitat de previ avís, l'accés a aquest lloc per fer operacions de manteniment, actualització, millora o de reparació.

3.4. Està prohibit que l'usuari utilitzi aquest lloc web per enviar-lo, la transmissió o la publicació de qualsevol material il·legal, amenaçant, calumniosos, difamatori, propagandístic, escandalosa, obscè, pornogràfics, o qualsevol altre material que pogués donar lloc a responsabilitats civils o penals d'acord amb la legislació aplicable, fets aquests dels quals en qualsevol cas serà responsable l'usuari.

3.5. LIONCLEAN tampoc no garanteix que aquest lloc web o els servidors que l'allotgen estiguin lliures de virus i d'un altre tipus de programari potencialment perillós, així com la disponibilitat, continuïtat, utilitat i infal·libilitat del funcionament d'aquest lloc, dels seus serveis o continguts; ni la licitud, fiabilitat o utilitat de la informació i continguts subministrats per tercers a través d'aquest lloc.

3.6. Amb caràcter general només podran fer servir aquest lloc les persones físiques i jurídiques amb capacitat jurídica suficient d'acord amb la legislació aplicable. De manera excepcional podran utilitzar el lloc menors d'edat que hagin obtingut prèviament l'autorització dels pares o tutors legals, els quals seran responsables de l'ús que el menor a càrrec seu faci del lloc.

4. Comportament dels usuaris. Prohibicions.

4.1. L'ús dels continguts i serveis oferts per LIONCLEAN serà sota l'exclusiu risc i responsabilitat de l'usuari.

4.2. La companyia no assumeix cap deure o compromís de verificar ni de vigilar els continguts i les informacions introduïts pels usuaris.

4.3. L'usuari es compromet a utilitzar el lloc web i tot el contingut i serveis d'una manera diligent, sempre amb subjecció a la Llei, als bons costums, ia les presents condicions generals, mantenint sempre el respecte cap als altres usuaris.

4.4. Així mateix, l'usuari es compromet a fer un ús adequat dels materials i informacions continguts al lloc web, no emprant-los per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers, o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualssevol altres normes de l'ordenament jurídic aplicable, sent l'únic responsable davant de LIONCLEAN ia tercers per l'incompliment del que s'estableix aquí.

4.5. L'usuari es compromet a no transmetre, introduir, difondre o posar a disposició de tercers, qualsevol tipus de material i informació contraris a la Llei, a la moral, a l'ordre públic ia les presents condicions generals d'ús.

4.6. En tot cas, l'usuari haurà d'aportar sempre una informació veraç que no pugui portar a cap mena de confusió, així com dades identificatives correctes, i mai suplantant tercers o en nom d'aquests.

4.7. En relació amb la infracció de qualsevol irregularitat, recordeu que l'adreça IP del vostre ordinador queda registrada pel simple accés al nostre lloc web.

5. Zones protegides del lloc web.

5.1. Generalment per a l'accés als serveis de LIONCLEAN no caldrà la subscripció o registre de l'usuari.

5.2. La utilització de determinats serveis podrà estar condicionada a l'obtenció prèvia d'un compte personal mitjançant el registre de l'usuari. Aquest registre s'efectuarà en la forma expressament assenyalada al lloc web.

5.3. Aquest lloc pot contenir zones d'accés restringit, protegides per identificadors i contrasenyes o altres mecanismes de seguretat. L'usuari no intentarà accedir a aquestes zones d'accés restringit si no està degudament autoritzat per LIONCLEAN, ni intentarà defugir o manipular els mecanismes de protecció establerts per ella.

5.4. L'usuari que hagi estat autoritzat per LIONCLEAN per accedir a alguna d'aquestes zones protegides serà el responsable exclusiu de mantenir en estricte secret, i no divulgar a tercers, els identificadors, contrasenyes i altres mètodes de seguretat que LIONCLEAN poseu a la vostra disposició per accedir a les zones protegides. L'usuari serà, per tant, l'únic responsable dels danys que es derivin de no mantenir en secret els mecanismes de seguretat esmentats.

Es comunica a l'usuari que l'intent d'accés no autoritzat a les zones d'accés restringit d'aquest lloc web pot estar subjecte a responsabilitat civil i/o penal.

6. Propietat intel·lectual i industrial.

6.1. Tots els continguts del lloc, incloent, a títol enunciatiu i no limitatiu, les marques comercials, logotips, gràfics, imatges, arxius de so i vídeo, programari, codi de programació, textos, icones, i els noms que identifiquen serveis (en endavant “els materials”) són propietat de LIONCLEAN i estan protegits per la legislació vigent en matèria de drets de propietat intel·lectual i industrial.

6.2. L'accés de l'usuari a aquest lloc no implica cap mena de renúncia, transmissió ni cessió, total o parcial, dels drets de propietat esmentats, per aquesta raó, l'accés a aquests continguts o elements no atorga, sota cap concepte, a l'usuari la possibilitat de copiar-lo, venda, modificació, reproducció, publicació, cessió, transmissió, o creació de nous productes o serveis derivats de la informació i elements aquí continguts.

6.3. És per això que l'usuari d'aquest lloc web no podrà, excepte prèvia autorització expressa i per escrit de LIONCLEAN, còpia, distribuir, descarregar, modificar, suprimir, esborrar, alterar, publicar, transmetre, o aprofitar-se de qualsevol forma dels materials que conté.

6.4. L'usuari no adquireix drets o llicència en relació amb el servei ni els elements en aquest, excepte el dret limitat a utilitzar el servei dacord amb les condicions aplicables. Únicament podrà utilitzar els continguts o elements als quals accedeixi a través dels serveis de LIONCLEAN per al seu propi ús i necessitats, obligant-se a no fer ni directa, ni indirectament una explotació comercial, ni dels serveis, ni dels materials, elements, o informació obtinguts a través dels mateixos.

7. Protecció de Dades i Política de privadesa.

7.1. D'acord amb allò establert a la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, LIONCLEAN informa a l'usuari de l'existència d'un fitxer de dades de caràcter personal que conté les dades que els usuaris introdueixen al lloc. LIONCLEAN és responsable del fitxer.

7.2. Les dades personals que l'usuari ens ha de facilitar són indispensables per a l'enviament de les comandes i la redacció de factures. L'absència d'aquestes dades comportarà l'anul·lació automàtica de les comandes. En inscriure's a la pàgina, l'usuari es compromet a proporcionar dades personals vàlides, dades que permeten la prestació del servei per part de LIONCLEAN i la correcta identificació de l'usuari registrat, així com l'enviament d'informació i publicitat dels diferents productes i ofertes que LIONCLEAN pugui tenir a la seva pàgina web.

7.3. L'usuari i titular de les dades en queda informat, i presta el seu consentiment inequívoc, que mitjançant l'emplenament dels diversos formularis les vostres dades personals quedaran incorporades als fitxers automatitzats de LIONCLEAN, per tal de poder prestar i oferir els nostres serveis així com mantenir informat l'usuari sobre els productes oferts.

7.4. L'usuari garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui mitjançant https://www.lionclean.es i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a LIONCLEAN, de manera que respongui en tot moment a la seva situació real, sent l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci, així com dels perjudicis que causi per això a LIONCLEAN oa tercers.

7.5. L'acceptació aquest avís legal suposa la prestació per part de l'usuari del seu consentiment exprés perquè LIONCLEAN li pugui remetre comunicacions publicitàries, promocionals o comercials per correu electrònic o altre mitjà de comunicació, en els termes establerts a la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Correu Electrònic. En el supòsit de no estar interessat a rebre aquest tipus de comunicacions podeu adreçar-vos a LIONCLEAN a l'adreça anteriorment indicada o al correu electrònic comercial@lionflats.com, manifestant la seva voluntat.

7.6. LIONCLEAN es compromet al compliment de la seva obligació de secret pel que fa a les dades de caràcter personal i al deure de tractar-les amb confidencialitat. A aquests efectes adoptarà les mesures de seguretat raonables previstes per la llei per evitar-ne l'alteració, pèrdua o accés no autoritzat.

7.7. L'usuari podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal en els termes establerts a la legislació vigent, a través de comercial@lionflats.com o en Carrer de la Selva,18-20 08016 Barcelona

8. Política de l'ús de galetes.

8.1. Los “Galetes” són fitxers de text que els servidors que allotgen llocs web envien als navegadors dels seus usuaris. Les galetes no es poden executar ni poden contenir virus, i només es poden llegir pel servidor que allotja el lloc web.

8.2. Aquest lloc requereix la utilització de “Galetes” per al correcte funcionament.

9. Informació transmesa pels Usuaris.

9.1. Aquest lloc pot contenir fòrums públics, sales de conversa (“xats”) i altres mecanismes mitjançant els quals els usuaris poden expressar la seva opinió i intercanviar fitxers en format electrònic. Les informacions, les comunicacions i els fitxers que s'enviïn a través d'aquests fòrums i sales, juntament amb les adreces de correu electrònic i altres comunicacions divulgades pels usuaris no tindran la consideració de material confidencial.

9.2. Quan els usuaris transmetin o publiquin qualsevol tipus d'informació a aquest lloc, estaran atorgant autorització a LIONCLEAN per utilitzar aquesta informació, incloent, sense limitació, la utilització, reproducció, transmissió, publicació o enviament d'aquesta informació amb qualsevol objecte, incloent, sense limitació, la reproducció, revelació, transmissió, publicació o enviament d'aquesta informació.

9.3. LIONCLEAN no assumeix cap responsabilitat pel contingut de la informació o de les comunicacions enviades pels seus usuaris a través d'aquestes àrees.

9.4. Totes les opinions redactades pels usuaris són controlades per l'equip de màrqueting. Si les opinions rebudes infringeixen la llei, l'ètica o la moral (publicitat abusiva, difamació, insults, comentaris fora de context…), LIONCLEAN es reserva el dret de rebutjar o modificar aquestes opinions.

10. Exclusió de garanties i Responsabilitats.

10.1. Tota la informació continguda en aquest lloc se subministra “tal qual”, sense que LIONCLEAN atorgueu garanties de cap classe, tant expresses com implícites, relatives a la precisió, fiabilitat i integritat d'aquest lloc. LIONCLEAN no atorga cap garantia, explícita o implícita, incloent, a títol enunciatiu i no limitatiu, garanties per incompliment de qualitat, de comerciabilitat o d'idoneïtat per a una finalitat determinada.

10.2. LIONCLEAN tampoc garanteix que aquest lloc web, o els servidors que l'allotgen, estiguin lliures de virus i d'altres tipus de programari potencialment perillós.

10.3. LIONCLEAN no garanteix la disponibilitat, continuïtat, utilitat i infal·libilitat del funcionament d'aquest lloc, dels seus serveis o dels seus continguts; ni la fiabilitat o utilitat de la informació i continguts subministrats per tercers a través d'aquest lloc. Tot i que LIONCLEAN realitza tot esforç raonable per garantir-ne la disponibilitat, accés, continuïtat, i infal·libilitat del funcionament i dels seus serveis, LIONCLEAN no garanteix les mateixes, doncs es poden veure interferides per nombrosos factors aliens a ella. En conseqüència, no serà responsable, (amb els límits establerts a l'ordenament jurídic vigent), pels danys i perjudicis de tota naturalesa causats a l'usuari com a conseqüència de la indisponibilitat esmentada, fallades d'accés i manca de continuïtat.

11. Limitació de responsabilitat.

11.1. LIONCLEAN no es responsabilitzarà de cap manera de qualsevol dany directe o indirecte, lucre cessant o pèrdua de dades i/o clients que derivin de l'ús per part dels usuaris o de la impossibilitat d'ús d'aquest lloc web.

11.2. Aquest lloc pot contenir enllaços hipertextuals (“Enllaços”) i remissions a altres llocs i pàgines web que poden no estar controlats per LIONCLEAN, en aquests casos LIONCLEAN no es responsabilitzarà dels continguts que puguin aparèixer en aquestes pàgines.

11.3. L'usuari accepta expressament deixar exempta a LIONCLEAN de qualsevol responsabilitat dels actes o omissions dels usuaris basades en els continguts allotjats en aquest lloc.

11.4. L'usuari entén i accepta expressament que qualsevol tipus de contingut, programari o qualsevol altre tipus de material, que descarregueu o obtingueu de qualsevol altra forma a través d'aquest lloc es realitza pel seu compte i risc, i que ell com a usuari serà l'únic responsable de qualsevol dany o pèrdua de dades causat als sistemes informàtics.

11.5. LIONCLEAN ha posat tots els mitjans raonables per assegurar que la informació que conté aquest lloc és correcta. No obstant això, els usuaris del lloc accepten conèixer quina part de la informació continguda en aquest lloc podria ser incorrecta, estar incomplet o obsolet, o contenir errors.

12. Dret d'exclusió i nul·litat parcial.

12.1. LIONCLEAN reserva el dret de cancel·lar, eliminar, o desautoritzar la utilització de tots o algun dels serveis del lloc web a qualsevol usuari sense necessitat de previ avís si al vostre criteri, i en qualsevol tipus de circumstància, aquest estigués realitzant un ús incorrecte del mateix.

12.2. Si un tribunal competent resol que qualsevol de les disposicions contingudes en aquestes condicions legals és il·lícita o nul·la, aquesta disposició serà exclosa si així es requereix legalment. L'usuari accepta expressament que la resta de disposicions no excloses no es veuran modificades, i que continuaran tenint plena vigència.

13. Llei aplicable i jurisdicció.

13.1. Aquest lloc està ubicat i és operat des d'Espanya. Totes les qüestions relatives a aquest lloc web es regeixen per les lleis espanyoles i se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals competents d'Espanya, sense que siguin aplicables els principis sobre conflicte de lleis. En aquells casos en què l'usuari no tingui la condició de consumidor, o que tingui el domicili fora d'Espanya, LIONCLEAN i l'usuari se sotmetran als Jutjats i Tribunals de Barcelona, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls.

13.2. Si l'usuari decideix fer servir o consultar aquest lloc des de fora d'Espanya, haurà de tenir present que ho fa per pròpia iniciativa, i que és responsable del compliment de les lleis locals pertinents.

14. Durada i revisió.

14.1. Tot i que la relació jurídica entri LIONCLEAN i l'usuari, derivada de l'accés i la utilització del lloc, té una durada indefinida, aquesta es considerarà finalitzada en el moment que la companyia modifiqui les presents condicions generals. En el moment en què la companyia anunciï la modificació de les condicions generals, i l'usuari accedeixi i utilitzi els serveis i continguts del lloc, es considerarà iniciada una nova relació jurídica entre ambdues parts de caràcter igualment indefinit.

14.2. Sense perjudici de l'anterior, l'empresa LIONCLEAN té dret a suspendre, interrompre, o acabar unilateralment, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís ni causa justa, la prestació de qualsevol dels serveis que ofereix.

14.3. LIONCLEAN es reserva el dret a revisar, unilateralment i sense previ avís, aquestes condicions d'ús en qualsevol moment. Les condicions revisades entraran en vigor tan bon punt quedin publicades en aquest lloc. Si l'usuari fa ús habitual d'aquest lloc web haurà de revisar les condicions amb regularitat, i s'abstindrà d'accedir al lloc si no considerés acceptables qualsevol de les condicions revisades.

POLÍTICA DE COOKIES

lionclean.es informa sobre l'ús de les galetes a les seves pàgines web.

tipus de galetes

Segons qui sigui l'entitat que gestioni el domini des d'on s'envien les galetes i tracti les dades que s'obtinguin es poden distingir dos tipus: cookies pròpies i cookies de tercers .

Hi ha també una segona classificació segons el termini de temps que romanen emmagatzemades al navegador del client, podent tractar-se de cookies de sessió o cookies persistents.

Finalment, hi ha una altra classificació amb cinc tipus de cookies segons la finalitat per a la qual es tractin les dades obtingudes: cookies tècniques, cookies de personalització, galetes d'anàlisi, cookies publicitàries i cookies de publicitat comportamental.

Cookies utilitzades a la web

A continuació s'identifiquen les galetes que estan sent utilitzades en aquest portal així com la seva tipologia i funció:

La pàgina web de lionclean.es utilitza Google Analytics, un servei d'analítica web desenvolupada per Google, que permet el mesurament i anàlisi de la navegació a les pàgines web. Al vostre navegador podreu observar 4 cookies d'aquest servei . Segons la tipologia anterior es tracta de cookies pròpies, de sessió i anàlisi. Podeu trobar més informació sobre això i inhabilitar l'ús d'aquestes galetes www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html.

A través de l'analítica web no s'obté informació sobre les vostres dades personals garantint la tutela de la privadesa de les persones que naveguen per la web. La informació que se n'obté és la relativa al nombre d'usuaris que accedeixen a la web, el nombre de pàgines vistes, la freqüència i repetició de les visites, la durada, el navegador utilitzat, l'operador que presta el servei, l'idioma, el terminal que utilitza, o la ciutat a la qual està assignada la vostra adreça IP. Informació que possibilita un millor i més adequat servei per part d'aquest portal.

Finalment, es descarrega una galeta de tipus tècnic anomenada cookies_policy, pròpia, de tipus tècnic i persistent (caduca en 30 dies). Gestiona el consentiment de l'usuari davant l'ús de les galetes a la pàgina web, a fi d'evitar l'excessiva molèstia que pugui suposar mostrar repetidament informació sobre la política de cookies a la part superior de la web a aquelles persones que hagin acceptat aquesta.

Acceptació de la Política de cookies

c mostra informació sobre la seva Política de cookies a la part superior de qualsevol pàgina del portal amb cada inici de sessió.

Davant aquesta informació és possible dur a terme les accions següents:

  • Acceptar cookies. No es tornarà a visualitzar aquest avís en accedir a qualsevol pàgina del portal durant aquesta sessió.
  • Modificar la configuració. Podreu obtenir més informació sobre què són les cookies, conèixer la Política de cookies de lionclean.es i modificar la configuració de la vostra navegació. Però això no evitarà que es mostri l'avís sobre galetes en accedir a noves pàgines del portal.

Com modificar la configuració de les cookies

Vostè pot restringir, bloquejar o esborrar les galetes de lionclean.es o qualsevol altra pàgina web, utilitzant el vostre navegador. A cada navegador l'operativa diferent, la funció de “Ajuda” us mostrarà com fer-ho.

Saltar al contingut